Mock Trial Projekat

Nastava u srednjim školama u Bosni i Hercegovini (BiH) prvenstveno se fokusira na usvajanje teorijskog znanja i oslanja se na predavanja kao primarni metod nastave. U značajno manjoj mjeri učenici se podučavaju praktičnim vještinama sa svrhom njihovog osposobljavanja za budući profesionalni rad.

Mock Trial Projekat (MTP) je jednogodišnji projekat koji ima za cilj da doprinese poboljšanju razumijevanja učenika srednjih škola o pravosudnom sistemu BiH kroz usvajanje teorijskog znanja i kroz sticanje praktičnih vještina koje će ih pripremiti za simulaciju suđenja u decembru 2018. g.

Sekcija o pravosuđu se temelji na planu i programu koji će biti ponuđen za pohađanje u srednjim školama tokom prvog polugodišta školske 2018/2019. godine. Plan i program će sadržavati interaktivne nastavne metode, mobilisati će praktičare iz pravosuđa (sudije, tužioce i advokate) kao gostujuće predavače i pružiti iskustvo učenja koje je zasnovano na praksi. Sekcija će okvirno obuhvatiti 8 pojedinačnih modula nastave, koji će se izvoditi jednom sedmično u periodu od septembra do novembra 2018. godine. Svaki modul čini jedan dvočas, ali su profesori slobodni da module prilagode potrebama svojih učenika i internim pravilima o izvođenju sekcija u svojim školama. U odabranim modulima predviđeno je i gostovanje praktičara iz pravosudnih institucija (sudije, tužioci, advokati), koji će učenicima pružiti neposredan uvid u organizaciju i funkciju pravosudnog sistema u BiH.

Učenicima će već na početku izvođenja sekcije biti podijeljen hipotetički slučaj koji će biti predmet simulacije suđenja po završetku nastave sekcije o pravosudnom sistemu BiH. Učenici će biti ohrabrivani da nakon svakog završenog modula stečeno znanje primjenjuju na rješavanje hipotetičkog slučaja. Učenici koji su pohađali sekciju će moći biti izabrani u tim za simulacije suđenja. Tim će se sastojati od 16 učenika koji će se prvo takmičiti unutar svoje škole. Tim koji pobijedi ući će u finalno takmičenje simulacije suđenja u kojoj će učestvovati i druge srednje škole. Detaljan plan izvođenja simulacije suđenja, biće dostavljen profesorima tokom izvođenja sekcije.

Svrha projekta

Projekat ima za cilj da doprinese poboljšanju razumijevanja učenika o pravosuđu, sudovima i njihovoj funkciji, kako bi povećali svoje znanje i razumijevanje o pravosudnom sistemu i njegovom funkcionisanju u BiH. Kroz učenje zasnovano na praksi, učenici će kroz 8 Modula, odnosno 16 časova praktičnog rada upoznati pravosudni sistem u BiH, a novostečena znanja će demonstrirati na takmičenju simulacije suđenja koje će se provesti na kraju programa. Po završetku nastave MT projekta, učenici će raspolagati bogatstvom novog znanja, a praktične metode učenja će ih učiniti uvjerljivim govornicima.

Održivost projekta

Održivost, kao komponenta programa, planirana je na način da se od samog početka programa vodi računa o provođenju aktivnosti koje će osigurati mogućnost da se iste ponovno provedu u istom ili sličnom obimu s ciljem repliciranja budućih rezultata i ishoda ovog projekta. Svi materijali koji uključuju nastavni plan i program za sekciju, priručnik za učenike i vodič za profesore predavače, objašnjenje lekcija, nastavna sredstva i smjernice za organizaciju sekcije su razvijeni uz podršku srednjih škola, predati srednjim školama na korištenje, te dizajnirani na način koji omogućava prilagođavanje raznim oblastima pravosuđa. Profesori koji će držati sekciju prošli su obuku (trening trenera) vezanu za primjenu plana i programa. Učešće praktičara iz pravosuđa kao gostujućih predavača doprinijeće povezivanju učenika sa institucijama pravosuđa i jačanju povjerenja u pravosudni sistem. Koncept Mock Trial projekta se lako može proširiti kako bi obuhvatio veći broj škola u Bosni i Hercegovini, ali i u regiji, zbog praktične forme i univerzalne potrebe za uvođenjem interaktivnih metoda učenja u srednje škole.

Aktivnosti

Ključne aktivnosti na projektu predstavljene su u sklopu tri tematske komponente. Iako svaka komponenta sadrži opis grupiranih aktivnosti koje se direktno odnose na tu programsku cjelinu, sve aktivnosti su povezane i međuzavisne. Komponenta 1: Razvijanje plana i programa koji će omogućiti sticanje znanja i praktičnih vještina o pravosuđu BiH, Komponenta 2: Izvođenje interaktvne, praktične nastave u okviru sekcije o pravosudnom sistemu BiH 3: Takmičenja simulacije suđenja unutar škola i finalno takmičenje najboljih učesnika. Svaka od navedenih komponenti doprinosi usvajanju trajnog i korisnog znanja koje će polaznici sekcije o pravosudnom sistemu BiH moći koristiti u nastavku školovanja i potencijalno u svojoj profesionalnoj karijeri.


INL - Ured (biro) za borbu protiv međunarodne trgovine drogom i sprovođenje zakona Ministarstva vanjskih (inostranih) poslova SAD

INL se bori protiv kriminala pomažući stranim vladama da izgrade učinkovite institucije za provođenje zakona koje se protive transnacionalnom kriminalu - sve od pranja novca, cyber kriminala i krađe intelektualnog vlasništva do trgovine robama, ljudima, oružjem, drogama. INL se bori protiv korupcije pomažući vladama i građanskom društvu izgraditi transparentne i odgovorne javne institucije koje su kamen temeljac jakih, stabilnih i poštenih društava koja pružaju ravnopravnu poziciju za američka društva u inozemstvu.

INL pristupa ilegalnoj trgovini drogama iz perspektive sigurnosti i javnog zdravlja. Smanjenjem potražnje i opskrbe ilegalnim drogama INL programi imaju za cilj:

  1. Razvijati i održavati prevenciju, liječenje, rehabilitaciju i naknadnu njegu u inozemstvu;
  2. Pomoći zemljama da smanje ilegalnu proizvodnju droga, itd.

Kroz aktivnosti jačanja pravosudnih organa u inostranstvu, INL promovira zakone i sudove koji su pošteni, legitimni i odgovorni tako što pruža obuku, tehničku podršku i mentorske programe za sudove. Ciljevi ovih aktivnosti INL-a su i kontinuirana edukacija sudija, tužilaca i istražnih organa, rodna jednakost u pravosudnim institucijama, unapređenje kazneno-popravnih institucija i tretmana zatvorenika, kao i sprječavanje zločina mržnje i pružanjepomoći žrtvama istih. Na osnovu američke ekspertize i iskustva, INL razvija partnerski odnos sa vladama drugih država kako bi se razvio odnos povjerenja među institucijama pravosudnih sistema. Ciljevi aktivnosti INL-a u Bosni i Hercgovini su usmjereni na reformu pravosudnog sistema kroz unapređenje zakonodavstva i pravosuđa, kao i na uspješno procesuiranje i presuđivanje u kompleksnim slučajevima.


Nacionalni centar za državne sudove (NCSC)

NCSC je neprofitna organizacija koja pruža tehničku podršku, obuku i ekspertizu kako bi se unaprijedilo pravosuđe u 50 američkih država i širom svijeta, a osnovana je prije više od 40 godina od strane vodstva američkih sudova sa obećanjem pružanja jednakosti pristupa pravosuđu.

Odjel za međunarodne programe NCSC-a sarađuje s donatorskim agencijama, vladama zemlje domaćina i organizacijama civilnog društva kako bi podržao nezavisnost pravosuđa i promovisao pristup pravosuđu. NCSC je radio u više od 30 zemalja, širom Sub-Saharijske Afrike i Bliskog Istoka, Azije, Istočne Evrope, Latinske Amerike i Kariba. Jedinstvena stručnost i iskustvo NCSC-a omogućuju izdvajanje, primjenu i prilagodbu naučenih lekcija u različitim okruženjima zemalja i reformskim okruženjima.

NCSC je implementirao projekte koje diretno finansiraju pojedine vlade, kao i donatorske agencije, uključujući:

  • Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID)
  • Državni zavod za državnu službu SAD-a za međunarodnu suradnju s narkotikom i policijom (INL)
  • Svjetska banka
  • Azijska razvojna banka (ADB)
  • Britanski odjel za međunarodni razvoj (DFID)
  • Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP)
  • Državni zavod za statistiku SAD-a za demokraciju, ljudska prava i rad (DRL)
  • Međunarodna banka za razvoj (IDB)

NCSC je osnovan na inicijativu Predsjedavajućeg sudije Vrhovnog suda SAD-a, W. E. Burger-a. Njegova vizija je bila da osnuje ustanovu koja će biti posvećena istraživanju i komparativnoj analizi organizacije sudova, kako bi se unaprijedio rad državnih sudova. Prije dvadeset godina, aktivnosti NCSC-a su proširene i na razvijanje programa edukacije uprave sudova. Početkom devedesetih godina prošlog stoljeća osnovan je i međunarodni ogranak organizacije, koji pruža širok spektar istraživačkih, edukacijskih, konsultantskih i informacionih usluga sa ciljem jačanja vladavine prava u zemljama širom svijeta. Sve djelatnosti NCSC-a, bilo da se radi o konsultovanju, istraživačkom radu, informiranju ili edukaciji, fokusirane su na pružanje pomoći sudovima u planiranju, odlučivanju i implementiranju unapređenja koje štede vrijeme i novac, a istovremeno omogućavaju pošteno i nepristrasno sudsko odlučivanje.


Inicijativa mladih za ljudska prava Bosne i Hercegovina (YIHR)

Inicijativu mladih za ljudska prava Bosne i Hercegovine (YIHRBH) ustanovili su mladi ljudi, želeći se tako uključiti u demokratizaciju društva i jačanje vladavine zakona, suočavanjem s prošlošću i uspostavljanjem novih, progresivnih kontakata u postkonfliktnoj Bosni i Hercegovini i regionu bivše Jugoslavije.

Svojim aktivnostima, YIHRBH povezuje mlade ljude iz svih dijelova Bosne i Hercegovine. Zajednički se radi na upoznavanju sa činjenicama o ratnim zločinima u zemlji i regionu, pomažući mladim ljudima u suočavanju s prošlošću. Istovremeno, ponovo se uspostavljaju ratom prekinuti dijalog i kontakti među mladima, kako bi se prekinula ćutnja koju poslije rata nameću roditelji i društvo.

Drugo veoma važno polje djelovanja je razvijanje programskih aktivnosti za mlade, u oblastima: ljudska prava, jačanje, samoodrživost i povezivanje partnerskih organizacija, kako bi se unaprijedila saradnja među mladim ljudima iz različitih etničkih grupa u podijeljenim zajednicama i gradovima Bosne i Hercegovine, te stvarale jače veze među mladima regiona obnavljanjem povjerenja i pričanjem istine kao modela tranzicijske pravde.

Inicijativa uči mlade da razmišljaju kritički o društvu i da se aktivno uključe u njegovo mijenjanje. To uključuje unapređenje kulture sjećanja na rat u Bosni i Hercegovini (1992.-1995.), zagovaranje zaštite ljudskih prava, prava manjina, promocija tema važnih za proces EU integracija i demokratizacije Zapadnog Balkana.

Godine 2014., Inicijativa je proširila je svoje djelovanje na nove načine učešća mladih u reformama i promjenama političke strukture u zemlji. YIHRBH aktivistice i aktivisti organizirali su brojne zagovaračke događaje, producirali dokumentarne zapise, pisali eseje i članke, organizirali javne skupove sa visoko-pozicioniranim članovima i članicama političkih partija, predstavnicima institucija i međunarodne zajednice.

Tri stuba Inicijative: Svaka YIHRBH aktivnost nastoji da: (1) motivira mlade ljude i nove aktiviste da bi se kreirala mreža informiranih i zainteresiranih mladih aktivista koji su spremni donijeti promjene u bh. društvo; (2) omogući mladima neformalnu edukaciju, nudeći im informacije o dugom nizu tema važnih za njihov razvoj u odgovorne građanke i građane, što je krucijalno za preispitivanje ustaljenih narativa i razvijanje kritičkog mišljenja o svim temama važnim za budućnost generacija mladih ljudi; (3) olakša suočavanje s prošlošću promoviranjem tranzicijske pravde, kao mehanizma iscjeljenja podijeljenog društva Bosne i Hercegovine. Ova tri stuba djelovanja Inicijative se kroz naše aktivnosti prepliću, pa najmanje dva, ako ne i sva tri, imamo u svakom novom projektu koji se razvije u Inicijativi.

Inicijativa mladih za ljudska prava (YIHR)


Srednje škole

 

Druga gimnazija - Sarajevo

Druga gimnazija, Sarajevo

Druga gimnazija osnovana je 1905. godine. Nastavni plan i program se odvija unutar dva ciklusa. Jedan je nacionalni program, a drugi je IB program koji nudi mogućnost pohađanja nastave na engleskom jeziku. Trenutno je jedna od tri škole u Bosni i Hercegovini koja učenicima nudi IB diplomu.Cilj ove obrazovne ustanove je da pomogne učenicima da razviju svoje talente i primijene ih u različitim situacijama.

Koordinatori Mock Trial projekta:
1. Samin Omanović, profesor filozofije
2. Ismeta Trepalovac, profesorica građanskog obrazovanja, demokratije i ljudskih prava

Prva bošnjačka gimnazija - Sarajevo

Prva bošnjačka gimnazija Sarajevo

Osnovana je 1995. godine, broji 350 učenika i učenica. Nastavni program se odvija u sklopu tri kurikuluma. Srednja škola nudi mogućnost obrazovanja na bosanskom i engleskom jeziku. Prva bošnjačka gimnazija je uvela međunarodno priznati Cambridge kvalifikaciju za srednju školu. Učenicima i učenicama na raspolaganju stoji veliki izbor klubova i vannastavnih aktivnosti.

Koordinatori Mock Trial projekta:
1. Amer Sofradžija, profesor demokratije i ljudskih prava
2. Kerim Sušić, profesor filozofije

SŠC Gemit Apeiron - Banja Luka

SŠC "Gemit Apeiron"

Osnovan 2008. godine, Gemit Apeiron je privatna srednjoškolska ustanova koja objedinjuje tri srednje škole u jednu vaspitno-obrazovnu cjelinu. Obrazovanje učenica i učenika vrši se kroz nastavu u gimnaziji, medicinskoj i ekonomskoj školi. Gemit Apeiron broji 326 učenika i učenica. Gemit Apeiron ima savjet učenika i nudi mogućnost da kroz različite edukativno-kulturne aktivnosti učenici i učenice obogate svoje znanje.

Koordinatori Mock Trial projekta:
1. Milan Stanivuk, profesor pravne grupe predmeta
2. Svjetlana Radulović, profesorica sociologije, demokratije i ljudskih prava

Katolički školski centar - Banja Luka

Katolički školski centar Banja Luka

Opća gimnazija Katoličkog školskog centra je jedna od gimnazija u Bosni i Hercegovini koje se nalaze u Sustavu Katoličkih školskih centara – Škola za Europu. 2005. godine osnovan je Katolički školski centar i unutar njega Opća gimnazija. Školu pohađa 249 učenika u dva odjela. Nastavni plan i program ove obrazovne ustanove obogaćen je sa 14 sekcija koje nude mogućnost učenicama i učenicima da usvoje nova znanja i vještine.

Koordinatori Mock Trial projekta:
1. Mariana Sedić, profesorica hrvatskog jezika i književnosti
2. Andreana Kovačević Ćurić, profesorica fizike