Mock Trial Projekat

Nastava u srednjim školama u Bosni i Hercegovini (BiH) prvenstveno se fokusira na usvajanje teorijskog znanja i oslanja se na predavanja kao primarni metod nastave. U značajno manjoj mjeri učenici se podučavaju praktičnim vještinama sa svrhom njihovog osposobljavanja za budući profesionalni rad.

Mock Trial Projekat (MTP) je jednogodišnji projekat koji ima za cilj da doprinese poboljšanju razumijevanja učenika srednjih škola o pravosudnom sistemu BiH kroz usvajanje teorijskog znanja i kroz sticanje praktičnih vještina koje će ih pripremiti za simulaciju suđenja u decembru 2018. g.

Sekcija o pravosuđu se temelji na planu i programu koji će biti ponuđen za pohađanje u srednjim školama tokom prvog polugodišta školske 2018/2019. godine. Plan i program će sadržavati interaktivne nastavne metode, mobilisati će praktičare iz pravosuđa (sudije, tužioce i advokate) kao gostujuće predavače i pružiti iskustvo učenja koje je zasnovano na praksi. Sekcija će okvirno obuhvatiti 8 pojedinačnih modula nastave, koji će se izvoditi jednom sedmično u periodu od septembra do novembra 2018. godine. Svaki modul čini jedan dvočas, ali su profesori slobodni da module prilagode potrebama svojih učenika i internim pravilima o izvođenju sekcija u svojim školama. U odabranim modulima predviđeno je i gostovanje praktičara iz pravosudnih institucija (sudije, tužioci, advokati), koji će učenicima pružiti neposredan uvid u organizaciju i funkciju pravosudnog sistema u BiH.

Učenicima će već na početku izvođenja sekcije biti podijeljen hipotetički slučaj koji će biti predmet simulacije suđenja po završetku nastave sekcije o pravosudnom sistemu BiH. Učenici će biti ohrabrivani da nakon svakog završenog modula stečeno znanje primjenjuju na rješavanje hipotetičkog slučaja. Učenici koji su pohađali sekciju će moći biti izabrani u tim za simulacije suđenja. Tim će se sastojati od 16 učenika koji će se prvo takmičiti unutar svoje škole. Tim koji pobijedi ući će u finalno takmičenje simulacije suđenja u kojoj će učestvovati i druge srednje škole. Detaljan plan izvođenja simulacije suđenja, biće dostavljen profesorima tokom izvođenja sekcije.

 

Partnerske srednje škole

Druga gimnazija - Sarajevo
Druga gimnazija
(Sarajevo)

Druga gimnazija osnovana je 1905. godine. Nastavni plan i program se odvija unutar dva ciklusa. Jedan je nacionalni program, a drugi je IB program koji nudi mogućnost pohađanja nastave na engleskom jeziku. Trenutno je jedna od tri škole u Bosni i Hercegovini koja učenicima nudi IB diplomu.Cilj ove obrazovne ustanove je da pomogne učenicima da razviju svoje talente i primijene ih u različitim situacijama.

Koordinatori Mock Trial projekta:
1. Samin Omanović, profesor filozofije
2. Ismeta Trepalovac, profesorica građanskog obrazovanja, demokratije i ljudskih prava

Prva bošnjačka gimnazija - Sarajevo
Prva bošnjačka gimnazija
(Sarajevo)

Prva bošnjačka gimnazija osnovana je 1995. godine, broji 350 učenika i učenica. Nastavni program se odvija u sklopu tri različita kurikuluma. Srednja škola nudi mogućnost obrazovanja na bosanskom i engleskom jeziku. Prva bošnjačka gimnazija je uvela međunarodno priznati Cambridge kvalifikaciju za srednju školu. Učenicima i učenicama na raspolaganju stoji veliki izbor klubova i vannastavnih aktivnosti.

Koordinatori Mock Trial projekta:
1. Amer Sofradžija, profesor demokratije i ljudskih prava
2. Kerim Sušić, profesor filozofije

SŠC Gemit Apeiron - Banja Luka
SŠC "Gemit Apeiron"
(Banja Luka)

Osnovan 2008. godine, Gemit Apeiron je privatna srednjoškolska ustanova koja objedinjuje tri srednje škole u jednu vaspitno-obrazovnu cjelinu. Obrazovanje učenika vrši se kroz nastavu u gimnaziji, medicinskoj i ekonomskoj školi. Gemit Apeiron broji 326 učenika i učenica. Gemit Apeiron ima savjet učenika i nudi mogućnost da kroz različite edukativno-kulturne aktivnosti učenici obogate svoje znanje.

Koordinatori Mock Trial projekta:
1. Milan Stanivuk, profesor pravne grupe predmeta
2. Svjetlana Radulović, profesorica sociologije, demokratije i ljudskih prava

Katolički školski centar - Banja Luka
Katolički školski centar
(Banja Luka)

Opća gimnazija Katoličkog školskog centra je jedna od gimnazija u Bosni i Hercegovini koje se nalaze u Sustavu Katoličkih školskih centara – Škola za Europu. 2005. godine osnovan je Katolički školski centar i unutar njega Opća gimnazija. Školu pohađa 249 učenika u dva odjela. Nastavni plan i program ove obrazovne ustanove obogaćen je sa 14 sekcija koje nude mogućnost učenicama i učenicima da usvoje nova znanja i vještine.

Koordinatori Mock Trial projekta:
1. Mariana Sedić, profesorica hrvatskog jezika i književnosti
2. Andreana Kovačević Ćurić, profesorica fizike

 

Svrha projekta

Projekat ima za cilj da doprinese poboljšanju razumijevanja učenika o pravosuđu, sudovima i njihovoj funkciji, kako bi povećali svoje znanje i razumijevanje o pravosudnom sistemu i njegovom funkcionisanju u BiH. Kroz učenje zasnovano na praksi, učenici će kroz 8 Modula, odnosno 16 časova praktičnog rada upoznati pravosudni sistem u BiH, a novostečena znanja će demonstrirati na takmičenju simulacije suđenja koje će se provesti na kraju programa. Po završetku nastave MT projekta, učenici će raspolagati bogatstvom novog znanja, a praktične metode učenja će ih učiniti uvjerljivim govornicima.

Održivost projekta

Održivost, kao komponenta programa, planirana je na način da se od samog početka programa vodi računa o provođenju aktivnosti koje će osigurati mogućnost da se iste ponovno provedu u istom ili sličnom obimu s ciljem repliciranja budućih rezultata i ishoda ovog projekta. Svi materijali koji uključuju nastavni plan i program za sekciju, priručnik za učenike i vodič za profesore predavače, objašnjenje lekcija, nastavna sredstva i smjernice za organizaciju sekcije su razvijeni uz podršku srednjih škola, predati srednjim školama na korištenje, te dizajnirani na način koji omogućava prilagođavanje raznim oblastima pravosuđa. Profesori koji će držati sekciju prošli su obuku (trening trenera) vezanu za primjenu plana i programa. Učešće praktičara iz pravosuđa kao gostujućih predavača doprinijeće povezivanju učenika sa institucijama pravosuđa i jačanju povjerenja u pravosudni sistem. Koncept Mock Trial projekta se lako može proširiti kako bi obuhvatio veći broj škola u Bosni i Hercegovini, ali i u regiji, zbog praktične forme i univerzalne potrebe za uvođenjem interaktivnih metoda učenja u srednje škole.

Aktivnosti

Ključne aktivnosti na projektu predstavljene su u sklopu tri tematske komponente. Iako svaka komponenta sadrži opis grupiranih aktivnosti koje se direktno odnose na tu programsku cjelinu, sve aktivnosti su povezane i međuzavisne.

Komponenta 1: Razvijanje plana i programa koji će omogućiti sticanje znanja i praktičnih vještina o pravosuđu BiH,
Komponenta 2: Izvođenje interaktvne, praktične nastave u okviru sekcije o pravosudnom sistemu BiH
Komponenta 3: Takmičenja simulacije suđenja unutar škola i finalno takmičenje najboljih učesnika.

Svaka od navedenih komponenti doprinosi usvajanju trajnog i korisnog znanja koje će polaznici sekcije o pravosudnom sistemu BiH moći koristiti u nastavku školovanja i potencijalno u svojoj profesionalnoj karijeri.