SLP Projekat iz perspektive studenata Pravnog fakulteta Univerziteta u Banja Luci

Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci postoje mnogobrojne klinike, a klinika ,,Vještine zastupanja u sudskom postupku” je jedna od najboljih iako je ovo prvi put da se realizuje. Prije svega ona omogućava i podstiče aktivno učestvovanje studenata u radu, a u tome im pomažu najveći stručnjaci u zemlji koji svoja iskustva nesebično dijele. Iskoristila […]

SLP Projekat iz perspektive studenata Pravnog fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru

Koncept „Klinika KP“ smatram jako korisnim i preporučujem ga svim studentima koji su voljni proširiti svoje znanje o Krivičnom pravu. Iskustva koja stječemo u nastavi jako su važna za naše buduće pravno djelovanje. Prezentacije i predavanja stručnih osoba, kao i posmatranje procesa suđenja utječu na moje shvatanje konkretne problematike i iznalaženje potrebnih odgovora. Kada je […]

SLP Projekat iz perspektive studenata Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Kada je riječ o pravnoj klinici sa slobodom mogu reći, da se radi o takvom konceptu, koji predstavlja vrlo uspješan spoj teorije i prakse u oblasti nacionalnog krivičnog prava, gdje se, kao primarni cilj same klinike ističe, potreba približavanja normi, institucija i procesa krivičnog prava studenticama i studentima, koji su pokazali interesovanje za nešto detaljnije […]

Modul 11 – Posjeta sudu/tužilaštvu

U toku studija prava, studenti mnogo uče o historijatu, organizaciji i funkcioniranju sudova. Međutim kako bi u potpunosti razumjeli važnost i odgovornost rada u pravosuđu, potrebno je da neposredno iskuse atmosferu sudnice. Planirano je da studenti provedu 3-6 sati u opservaciji sudskih postupaka u lokalnim sudovima. U toku boravka u sudu, studenti mogu postavljati pitanja […]

Modul 10 – Dokazna sredstva: dokazni materijal, svjedoci i vještaci

Svaka strana u krivičnom postupku potvrđuje svoje navode dokaznim sredstvima koja iznose pred sud. Bilo da se radi o materijalnim dokazima ili iskazu svjedoka, potrebno je utvrditi njihovu relevantnost i autentičnost kako bi mogli služiti kao osnov za sudsku presudu. U okviru Modula 10, studenti će naučiti najvažnije praktične aspekte korištenja dokaznog materijala, utvrđivanja njihove […]

Modul 9 – Mini simulacija suđenja: Država protiv V.Z. Vuka

Nakon što su vježbali pojedine dijelove glavnog pretresa i upoznali praktične aspekte parnice, studenti će već u Modulu 9 moći demonstrirati stečeno znanje i vještine. Naime, ovaj modul je posvećen mini simulaciji suđenja zasnovanoj na svima poznatoj priči. Studenti će samim tim moći posvetiti svu pažnju svom nastupu u simuliranom suđenju. Svaki student će imati […]

Modul 8 – Prijedlozi i vrste ispitivanja

Kako bi strane u sudskom postupku mogle ostvariti interese koje zastupaju, potrebno je da u toku glavnog pretresa predlažu određene radnje suda koje će ih dovesti do željenog rezultata. Zbog toga je bitno da studenti prava nauče pravilan način i vrijeme podnošenja usmenih prijedloga na glavnom pretresu, kao i pobijanja prijedloga suprotne strane. Studenti će […]

Modul 7 – Čitanje optužnice i podnošenje prigovora i prijedloga na glavnom pretresu

Glavni pretres počinje čitanjem optužnice. To je pokazatelj njenog značaja za sami postupak, čak i prije početka glavnog pretresa, jer je kvalitetno formulisana optužnica temelj krivičnog gonjenja počinioca krivičnog djela i osnov na kojem se zasniva slučaj tužilaštva. Da bi optužnica bila potvrđena, potrebno je ispuniti važne materijalne i proceduralne uvjete. Studenti će u okviru […]