Modul 6 – Sudski postupak i dokazi

Modul 6 je posvećen upoznavanju studenata sa “pravilima igre” u sudskom postupku. Za pravnike u krivičnim postupcima pravila igre su sadržana u Zakonima o krivičnom postupku koji su na snazi u BiH. S obzirom na to da ih ima više, potrebno je da se upoznaju sa njihovim sličnostima i razlikama, kako bi razumjeli njihovu primjenu u praksi. Pored razumijevanja zakonskih odredbi koje uređuju krivični postupak u BiH, studenti će na primjerima za vježbu i manjim hipotetičkim slučajevima “zastupati” interese svojih klijenata kroz prizmu odredbi ZKP-a. Time će pravila krivičnog postupka za njih dobiti konkretan, praktičan oblik. Studenti će u okviru Modula 6 također naučiti korake koji su neophodni kako bi dokazni material na koji se oslanjaju bio usvojen i koristan za stranku koju zastupaju u sudskom postupku.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *